Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Spoločnosť GORILA s.r.o., IČ: 29056969, so sídlom náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 Smíchov, zapísaná u Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C182466 (ďalej len “predávajúci” alebo “správca”) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “Nariadenie” alebo “GDPR”), nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko

 • e-mailovú adresu

 • telefónne číslo

 • adresu/sídlo

 1. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: GORILA s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00   Praha 5 

email: obchod@svetruzi.sk

telefón: +421 483 700 030

 1. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre naplnenie zmluvy.


III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: 

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 

 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • vybavenie objednávky a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi Vami a predávajúcim dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy. 

 • zasielanie obchodných oznámení a činnosť ďalších marketingových aktivít. 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:

 • za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovávanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 15 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy. Takéto spracovanie je možné na základe č. 6 odst. 1 písm c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

 1.  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1.  Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácií platieb na základe zmluvy

 • zaisťujúce služby prevádzky e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu

 • zaisťujúce marketingové služby

 1.  Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácií. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb. 

VI.

Vaše práva

 1.  Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

 • právo podať námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR 

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronický na adresu alebo e-mail správcu, ktorý je uvedený v čl. III v týchto podmienkach,

 • právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 1.  Ďalej máte právo zasielané obchodné oznámenia a newslettery kedykoľvek odhlásiť a to akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení. VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1.  Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2.  Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe, najmä hesla, šifrovanie, zálohy.

 3.  Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1.  Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2.  S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3.  Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. 6. 2019