Formulár reklamácie tovaru

Reklamačný formulár možno stiahnuť pomocou následujího odkazu:

Ak máte problémy s otvorením súboru vyskúšajte nasledujúce odkazy:

Ako reklamovať kvetiny

Garantujeme aspoň 2 dennú čerstvosť kvetov od ich doručenie príjemcovi. V prípade, že je s kvety čokoľvek v neporiadku, prosím ihneď nám o tejto situácii dajte vedieť. Najneskôr do 48 hodín od ich doručenia.

Pro reklamácii posielajte prosím slovný opis problému společne s fotografiou reklamovaných kvetín na e-mailovú adresu reklamacie@svetruzi.sk. Reklamáciu posúdime a dohodneme sa na spôsobe vyriešenia reklamácie e-mailom alebo telefonicky. Väčšinou reagujeme okamžite, najneskôr do 30 dní od obdržania reklamačnej žiadosti. 

Reklamácie vybavujeme telefonicky v pracovných dňoch od 10:00 do 16:00 na čísle +421 (0)483 700 030 alebo e-mailom na reklamacie@svetruzi.sk

Ako reklamovať inú objednávku

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúcí. Odporúčame zákazníkom oznámiť vrátenie tovaru prevádzkovateľovi vopred prostredníctvom formulára reklamácie tovaru.

Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi prevádzkovateľom a príslušnou bankou. V súlade s § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  1. poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa, došlo k úplnému poskytnutiu služby a objednávateľ bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnútí služby,
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Ak sa Kupujúci domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, akým bola vybavená jeho reklamácia, môže zaslať žiadosť o nápravu na emailovú adresu: reklamacie@svetruzi.sk

Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne ak Kupujúci nebude spokojný s riešením Predávajúceho, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má Kupujúci právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.